Tutkinto-ohjelmat

Tutkinto-ohjelmat

Motivaan kuuluvat kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian pääaineopiskelijat sekä syksyllä 2022 aloittaneet oppimistieteiden opiskelijat. Nykyisin siis kasvatuspsykologian pääaine siirtyy osaksi oppimistieteiden tutkinto-ohjelmaa. Tämän sivun tarkoituksena onkin selventää, mitä kasvatustieteen ja oppimistieteen tutkinto-ohjelmat sisältävät ja miten ne eroavat toisistaan. 

Kasvatustiede

Kasvatustieteen tutkinto-ohjelman pääaineena on kasvatustiede, jolla on vahva tiedeperusta. Opinnoissa pääset tutustumaan yhteiskunnallisiin ilmiöihin kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmista. Syvennyt koulutusjärjestelmien kehitystrendeihin, erityisesti koulutusekonomiaan, pedagogisiin instituutioihin ja koulutussuunnitteluun. Saat laaja-alaiset valmiudet kasvatusalan asiantuntijatehtäviin, tiedolla johtamiseen ja tutkimukseen ja työllistyt hyvin. Voit valita sivuaineesi vapaasti ja rakentaa näin osaamisprofiiliasi. 

Kasvatustieteen koulutus pohjautuu tutkimukseen, jonka keskeisiä alueita ovat muun muassa: 

  • Kasvatuksellisen vuorovaikutuksen tutkimus
  • Sivistysprosessien teoreettinen tarkastelu ja yhteys koulutusorganisaatioiden toimintaan
  • Kasvatusaatteet ja traditiot
  • Kansalais- ja demokratiakasvatuksen kysymykset
  • Koulutuksen taloudelliset ulottuvuudet 

Oppimistieteet

Oppimistieteiden tutkinto-ohjelman pääaine on kasvatuspsykologia, jolla on myös pitkät perinteet Oulun yliopistossa. Lisäksi opintoihin kuuluu koulutusteknologian opintoja. Opinnoissa opiskelet oppimisen, ohjaamisen ja johtamisen sekä tiimityön asiantuntijaksi muuttuvassa työelämässä. Pääset myös mukaan kehittämään ihmiskeskeistä ja tutkimusperustaista teknologian hyödyntämistä yksilön, ryhmän ja organisaation oppimisessa. Alana oppimistieteet ovat kansainvälinen (Learning Sciences), ja opiskelijoille on tarjolla yhteisiä kursseja kumppaniyliopistojen kanssa. 

Opintoihin sisältyy muun muassa seuraavanlaisia teemoja: 

  • Teoriaa ja tutkimusta ihmisen oppimisesta ja vuorovaikutuksesta
  • Muuttuva teknologia osana ihmisen toimintaympäristöjä
  • Yhteisöllisen oppimisen välineet ja työtavat
  • Oppimisen prosesseihin liittyvät tutkimusperustaiset menetelmät
  • Monialaiset, työelämälähtöiset projektit

Mitä eroa näillä on?

Kaikessa kauneudessaan ja lyhykäisyydessään, erona ovat pääaineet ja niissä opetettavat sisällöt. Kasvatustieteen tutkinto-ohjelmassa pääaine on kasvatustiede ja oppimistieteiden tutkinto-ohjelmassa pääaine on kasvatuspsykologia. Tutkinnoista on kuitenkin mahdollisuus työllistyä samankaltaisiin ammatteihin ja työtehtäviin. Sisällöllisesti kasvatustieteessä käsitellään kasvatusta ja koulutusta enemmän yhteiskunnallisesta näkökulmasta, kunnes puolestaan oppimistieteissä käsitellään ihmisen psyykkistä kehitystä ja sitä, miten ihminen oppii ja on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. 

Oppimistieteet alkoi ensimmäistä kertaa syksyllä 2022, mutta tutkinto-ohjelmassa jatkuu edelleen kasvatuspsykologian pääaine. Lisäksi tutkinto-ohjelmaan kuuluu koulutusteknologian sivuainekokonaisuus, joka lisää työllistymismahdollisuuksia esimerkiksi koulutusteknologian puolelle. Ainutlaatuisen ohjelmasta tekee se, että sitä ei voi opiskella missään muualla Suomessa kuin täällä Oulussa! Olemme kaikki uuden äärellä, niin ainejärjestö kuin myös koko tiedekunta. 

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita