Säännöt

Motivan järjestyssäännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Motiva ja sen kotipaikka on Oulu. Yhdistys on suomenkielinen. Säännöissä yhdistystä kutsutaan killaksi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Killan tarkoituksena on yhdistää Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoita (nykyisten ja tulevien koulutusohjelmien, jotka eivät kuulu opettajankoulutuksiin), toimia opiskelijoiden etujen ajajana sekä luoda ja ylläpitää suhteita opiskelijoiden ja Kasvatustieteiden tiedekunnan henkilökunnan välillä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi järjestää kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, tehdä esityksiä päättäville elimille, ottaa kantaa kasvatusta koskeviin kysymyksiin, huolehtia tarpeellisesta tiedottamisesta sekä järjestää illanviettoja ja retkiä.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi kerätä rahaa ja järjestää arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan sekä vastaanottaa lahjuksia. Kilta voi valmistaa, hankkia ja myydä jäsentuotteita sekä toimintansa taloudelliseksi tukemiseksi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja solmia myynti-, mainos- ja palvelusopimuksia yhdistyslain mukaisesti.


3§ JÄSENET

Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan päätoimiset opiskelijat. Killan hallitus hyväksyy jäsenet ja huolehtii jäsenmaksujen keräämisestä.

Hallituksen on pidettävä luetteloa killan jäsenistä. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja sähköposti. Killassa on vain sääntöjen mukaisia jäseniä.

Kunniajäsenekseen kilta voi kutsua henkilön, joka on ansioitunut killan toiminnassa tai on muuten tukenut killan toimintaa ja edistänyt sen pyrkimyksiä. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat. Killalla voi olla myös kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voi liittyä maksamalla vähintään killan jäsenmaksun suuruisen summan. Kannatusjäsenyys on elinikäinen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

3.1 Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

Killan jäsenen velvollisuutena on toteuttaa killan tarkoitusta.

Killan jäsen voi erota killasta toimittamalla kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta killan kokouksessa.

4§ HALLITUS

"Killan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, kuudesta kymmeneen (6-10) varsinaista jäsentä ja yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä."

4.1 Hallituksen järjestäytymiskokous

Hallitus järjestäytyy erillisessä kokouksessa, jonka hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle viimeistään viikon kuluttua syyskokouksesta. Aluksi valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Tämän jälkeen päätetään muiden jäsenten toimenkuvista. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

4.2 Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokous on laillisesti koolle kutsuttu, kun hallituksen jäsenille on ilmoitettu kokouksesta seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä tai varajäsentä on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa.

5§ KILLAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa. Hallitus voi määrätä henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

6§ TILIT JA TILINTARKASTAJAT

Tilinkäyttöoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla.

Killan tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen sääntömääräistä kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta.

7§ KILLAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Killan kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä Kasvatustieteiden koulutusohjelman yleiselle sähköpostilistalle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

8§ KILLAN KOKOUKSET

Killalla on kaksi (2) sääntömääräistä kokousta; kevätkokous, joka on pidettävä helmi- toukokuun välisenä aikana ja syyskokous, joka on pidettävä elo- marraskuun välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokouskutsu on esitettävä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Killan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai killan kokouksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Killan kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti. Killan kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kunnia- ja kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se päätösehdotus, joka on saanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa.

8.1 Kevätkokous

Killan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli killan jäsen haluaa saada jonkin asian killan kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8.2 Syyskokous

Killan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjatarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, kuudesta kymmeneen (6-10) varsinaista jäsentä sekä yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä killan varsinaisten jäsenten keskuudesta"

6. Valitaan yhdestä kahteen (1-2) toiminnantarkastajaa ja heille yhdestä kahteen (1-2) varajäsentä seuraavaksi tilikaudeksi

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli killan jäsen haluaa saada jonkin asian killan kokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KILLAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja killan purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään viikon, mutta enintään kuukauden väliajoin järjestettävässä killan kokouksessa. Päätös on tehtävä kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistöllä.

Kokous on kutsuttava koolle sääntöjen 7§:n mukaan ja esitys perusteluineen on oltava tällöin luettavissa kokouskutsussa erikseen mainitussa paikassa.

Mikäli kilta puretaan sen omaisuus ja varat luovutetaan killan tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Killan tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita